Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Blog

Aktualności

Ocena ryzyka w pięciu krokach

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w zakładce „OFERTA” Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa. W przypadku małych przedsiębiorstw i jeśli pracodawca jest dobrze zorientowany w rodzaju...

Ocena ryzyka zawodowego – przydatne informacje dla pracodawców

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w zakładce „OFERTA” W wyniku harmonizowania przepisów prawa polskiego z wymaganiami unijnymi, w szczególności dyrektywy ramowej 89/391/EWG o wprowadzeniu środków...

Ocena ryzyka zawodowego – informacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w zakładce „OFERTA” Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u...

Uprawnienia poszkodowanych w wypadkach związanych z pracą

Ubieganie się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego – ZUS. Określenie prawa do świadczeń i ich wypłata z ubezpieczenia wypadkowego należy do kompetencji płatnika składek lub placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)...

Postępowanie powypadkowe

Postępowanie powypadkowe (dochodzenie powypadkowe) obejmuje czynności, których celem jest: dokonanie kwalifikacji prawnej zdarzenia – ustalenie, czy zdarzenie ma cechy wypadku związanego z pracą: „wypadku przy pracy”, „wypadku traktowanego na równi...

Wypadek w drodze do pracy i z pracy

Definicję tego zdarzenia podano w art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz...

Wypadek przy pracy – zasady postępowania

Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany (jeśli stan jego zdrowia na to pozwala) lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła. Pracodawca ma następujące obowiązki: Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy Pracodawca jest obowiązany zapewnić...

Prace z chemikaliami

Po pierwsze: sprawdź warunki pracy! Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem? Czy zostałeś poinformowany, jakie środki ochrony indywidualnej należy używać...

Prace zbrojarskie

Po pierwsze: sprawdź warunki pracy! Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z antypoślizgową podeszwą, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem? Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochronne (hełm, rękawice...