Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Szkolenia BHP – pytania i odpowiedzi

Jakie rodzaje szkoleń wyróżniamy?

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.

Co to jest szkolenie wstępne?

Szkolenie wstępne składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby BHP i powinien zapewnić on uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca i polega on na zapoznaniu szkolonego w trakcie tego kursu pracownika z czynnikami środowiska występującymi na jego stanowisku pracy, ryzykiem zawodowym oraz sposobem bezpiecznego wykonywania powierzonych mu  obowiązków.

Szkolenia BHP Katowice, Bytom, Mysłowice, Chorzów, Bielsko Biała

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie wstępne?

Szkolenie wstępne powinni odbyć przed dopuszczeniem do pracy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Ponadto należy każdorazowo przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracownikowi przenoszonemu na nowe stanowisko, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne.

Co to jest szkolenie okresowe?

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP oraz zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie okresowe?

Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie pierwszych 12 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Wyjątkiem są tu osoby kierujące pracownikami, pierwsze szkolenie w przypadku tych osób powinno odbyć się w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Kolejne szkolenie okresowe przeprowadza się:

– co najmniej raz na trzy lata dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

– co najmniej raz na rok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne,

– nie rzadziej niż raz na 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych oraz co najmniej raz na 5 lat dla pozostałych grup zawodowych.

Odpowiedzialność za stan BHP

Kto odpowiada stan BHP w zakładzie pracy?

Zgodnie z art. 207. § 1. Kodeksu pracy za stan bezpieczeństwa i higieny odpowiada pracodawca. W pewnym zakresie zgodnie z art 212 Kodeksu pracy odpowiedzialność ta spoczywa również na osobach kierujących pracownikami.

Jakie konsekwencje grożą za nie zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy?

Zgodnie art. 283.  § 1.  osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierująca pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, która nie dopilnuje przestrzegania przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30000 zł. Należy podkreślić, iż jest to kara imienna do uregulowania z prywatnych środków ukaranego. Dodatkowo zgodnie z art. 220 Kodeksu karnego w określonych okolicznościach osoba taka może podlegać karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ryzyko zawodowe

Co to jest ryzyko zawodowe?

Zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Co to jest ocena ryzyka zawodowego?

Ocenę ryzyka zawodowego można rozumieć jako dokładne sprawdzenie i ocenę, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom. Dzięki niej można zweryfikować czy zastosowano wystarczające środki ograniczające lub eliminujące zagrożenia oraz określić, co należy jeszcze zrobić, aby do tego doprowadzić.

Dla jakich stanowisk pracy i kiedy powinna być sporządzona ocena ryzyka zawodowego?

Karta oceny ryzyka zawodowego powinna być przygotowana dla każdego stanowiska pracy występującego w firmie. Powinna ona być sporządzona przy tworzeniu nowych stanowisk pracy oraz aktualizowana każdorazowo przy zmianie związanej z zastosowaniem środków ochrony,  technologii lub organizacji pracy.

Wypadki przy pracy

Jaka jest definicja wypadku przy pracy?

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Bardzo istotne jest, że jeżeli chociaż jeden z tych warunków nie jest spełniony to nie możemy mówić o wypadku przy pracy.

Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z zaistnieniem wypadku przy pracy?

Pracodawca jest obowiązany, podjąć wszelkie działania w celu eliminacji lub ograniczenia zagrożenia, udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, zabezpieczyć miejsce wypadku, a następnie ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku.

Kto wchodzi w skład zespołu powypadkowego?

W skład zespołu powypadkowego wchodzi, o ile to możliwe, jeden przedstawiciel pracodawcy oraz jeden przedstawiciel pracowników. W przypadku braku służby bhp w zakładzie pracy w skład zespołu powypadkowego zamiast członka – pracownika służby bhp, może wchodzić specjalista spoza zakładu pracy. Jeżeli w zakładzie nie działa Społeczna Inspekcja Pracy, drugim członkiem zespołu powypadkowego jest pracownik posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp.

W jaki sposób bada się okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy?

Pracodawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o zaistnieniu wypadku powołuje zespół powypadkowy, który maksymalnie w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia wypadku, powinien sporządzić protokół z ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia. Pracodawca, jeżeli uzna to za zasadne, może ewentualnie zwrócić nie zatwierdzony protokół powypadkowy zespołowi powypadkowemu celem wyjaśnienia  i uzupełnienia.