Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

BHP praca w wykopie

Odzież robocza i ochronna

Do prac w wykopie może przystąpić pracownik ubrany w odzież roboczą, dostosowaną do pory roku, rękawice robocze, kamizelkę ochronną oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym palce. Pracownik powinien być wyposażony także w:

 • hełm ochronny z aktualną datą ważności określoną przez producenta,
 • ochronniki słuchu np. przy obsłudze zagęszczarek,
 • rękawice ochronne antywibracyjne np. przy obsłudze ubijaków.

Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien zostać poddany instruktażowi stanowiskowemu i zapoznany z instrukcjami bezpiecznej obsługi urządzeń wykorzystywanych w pracy.

Zabezpieczenie przed przysypaniem

Do wykopu można wejść wyłącznie wtedy, gdy jest on zabezpieczony przed osunięciem się gruntu poprzez obudowę ścian lub skarpowanie tj. bezpieczne nachylenie ścian wykopu.
Wykopy o ścianach pionowych o głębokości powyżej 1 m powinny być obudowane. Jeżeli wykop jest płytszy, a w pasie równym jego głębokości nie ma obciążeń np. od urobku, ściany mogą nie być obudowane.
Obudowa powinna wystawać min. 15 cm ponad teren. Kąt na chylenia skarp powinien być podany przez kierownika robót lub kierownika budowy na podstawie norm lub dokumentacji projektowej.
Zawsze przed rozpoczęciem robót w wykopach, a także po opadach deszczu należy sprawdzić stan skarp lub obudowę. Wszelkie naruszenia struktury gruntu, np. rozwarstwienia czy nawisy należy likwidować pozostając w bezpiecznej odległości. Obudowę wykopu należy wykonywać wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.
Rozpory powinny być trwale przymocowane do obudowy.

Wykonywanie wykopu

Podczas pracy koparki pracownicy nie powinni przebywać w wykopie w strefie pracy urządzenia. Prace w wykopach w pobliżu instalacji podziemnych lub prace poszukiwawcze powinny odbywać się ręcznie. Urobek należy składować w odległości minimum 60 cm od krawędzi wykopu. Przestrzeń między wykopem a urobkiem nie może być wykorzystywana jako droga dla pracowników.

Praca w wykopie

Do wykopów głębszych niż 1 m wchodzić na leży po specjalnie do tego celu przeznaczonych zejściach drabinach lub schodach. Zejścia powinny znajdować się co 20 m.
Jeżeli jako zejście stosowana jest drabina, to należy ją stabilnie ustawić i zabezpieczyć przed przewróceniem. Drabina musi mieć wytrzymałą konstrukcję i powinnawy stawać
ponad teren na bezpieczną wysokość (zasadą jest minimum 75 cm).
Dobrą praktyką jest praca w zespołach dwuosobowych w wykopach o głębokości większej niż 2 m.

Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopów powinno odbywać się warstwami, co 30-50 cm.
Obudowę ścian należy demontować od dna wykopu i stopniowo ją usuwać w miarę zasypywania.
Każdą z zasypywanych warstw należy za gęścić. Zagęszczarkę mechaniczną lub ubijak może obsługiwać wyłącznie osoba posiadająca książeczkę operatora wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Pracownicy nie powinni przebywać w pobliżu pracującej zagęszczarki, ponieważ mogą być narażeni na urazy stóp oraz nadmierny hałas emitowany przez urządzenie.

Nie wolno!

 • Chodzić po rozporach.
 • Dopuszczać do tworzenia nawisów i podkopywania skarp.
 • Przebywać pomiędzy łyżką koparki a ścianą wykopu (nawet podczas postoju koparki) oraz znajdować się w zasięgu pracy koparki i innych maszyn przeznaczonych do prac ziemnych.
 • Pracować w wykopie podczas transportowania materiałów.
 • Używać maszyn do robót ziemnych nie wyposażonych w sprawne czujniki napięcia pod czynnymi liniami energetycznymi.

Pamiętaj!

 • 1 m3 gruntu waży ponad 1,5 tony.
 • Wejście do wykopu nawet na kilka minut, np. w celu połączenia rur, może odbywać się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu.
 • W każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu.

Źródło: PIP