Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Prace spawalnicze

Po pierwsze: sprawdź warunki pracy!

 • Czy masz odpowiednie kwalifikacje do określonego typu spawania?
 • Czy jesteś ubrany w odzież ochronną trudnopalną i pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?
 • Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochronne (hełm, rękawice spawalnicze, gogle, przyłbicę spawalniczą, środki ochrony dróg oddechowych)?
 • Czy przełożony zapewnił Ci odpowiednie środki do przechowywania butli w pozycji pionowej zabezpieczone przed przewróceniem?
 • Czy Twoje stanowisko jest wydzielone tak, że chroni wzrok osób postronnych przed szkodliwym działaniem światła?
 • Czy z miejsca spawania usunięto materiały łatwopalne i inne przedmioty mogące spowodować pożar?

Odzież robocza i ochronna

Do prac spawalniczych może przystąpić pracownik ubrany w odzież ochronną trudnopalną, rękawice spawalnicze oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym palce.

Pracownik powinien być również wyposażony w:

 • hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną przez producenta,
 • przyłbicę spawalniczą z filtrami dobranymi do metody spawania i prądu spawania,
 • gogle spawalnicze dobrane do strumienia gazu przepływającego przez palnik,
 • fartuch skórzany – jeżeli stanowisko pracy nie wymaga wymuszonej pozycji ciała,
 • środki ochrony dróg oddechowych – w przypadku wykonywania spawania w pomieszczeniu słabo wentylowanym,
 • nagolenniki – jeżeli obuwie ochronne nie jest trudnopalne.

Jeżeli praca wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości np. szelek, to powinny one być wykonane z materiału trudno palnego lub zakryte kamizelką trudno palną.

Prace spawalnicze mogą wykonywać osoby, które mają potwierdzone kwalifikacje do określonego typu spawania.

Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien zostać poddany instruktażowi stanowiskowemu i zapoznany z instrukcjami bezpiecznej obsługi urządzeń wykorzystywanych w pracy.

Organizacja stanowiska pracy

Stanowisko spawacza powinno być wydzielone tak, żeby chroniło wzrok osób postronnych przed szkodliwym działaniem światła.

W czasie opadów atmosferycznych spawanie jest dozwolone tylko po osłonięciu stanowiska pracy.

Spawanie gazowe

 • Butle z gazami należy ustawić w pozycji pionowej i zabezpieczyć przed przewróceniem.
 • Butle nie mogą nagrzewać się do temperatury powyżej 35°C.
 • Zawory butli z tlenem i acetylenem nie powinny znajdować się blisko siebie.
 • Konieczne jest stosowanie bezpieczników usytuowanych na wlocie lub wewnątrz palnika.
 • Zamocowanie przewodów na nasadkach wykonuje się wyłącznie za pomocą płaskich zacisków.
 • Poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien być sprawdzany każdorazowo przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu.
 • Długość węży spawalniczych nie może wynosić mniej niż 5 m i więcej niż 20 m.
 • Stosowane węże muszą być szczelne i nieuszkodzone.
 • Łączenie poszczególnych odcinków węży jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania dwuzłączek metalowych o średnicy zgodnej ze średnicą znamionową węża.
 • Minimalna długość każdego z łączonych odcinków węży powinna wynosić co najmniej 4 m.

Spawanie elektryczne

 • Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić, czy przewody i przyłączenia końcówki przewodu są właściwie podłączone do uchwytu.
 • Każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony.
 • Przewody elektryczne i uchwyt do elektrody powinny mieć nieuszkodzoną izolację.
 • Do zdejmowania elektrody i podnoszenia spawanego materiału należy użyć szczypiec.
 • Należy unikać kontaktu z obwodem spawalniczym.
 • Nie należy używać zbyt ciemnych filtrów, które spowodują, że spawacz będzie pracował zbyt blisko łuku elektrycznego.
 • Po skończonym spawaniu, trzeba wyjąć elektrodę z uchwytu spawarki, żeby uniknąć przypadkowego wzbudzenia łuku elektrycznego.

Nie wolno!

 • Odkładać uchwytu elektrody na spawarkę.
 • Owijać kabli wokół ciała.
 • Kierować palnika w kierunku ludzi.
 • Używać spawarki przy zdemontowanej obudowie lub prowizorycznych połączeniach.
 • Podczas pracy dotykać osłony stykowej i spawanych elementów.
 • Dotykać zatłuszczonymi rękami butli z tlenem, zaworów i osprzętu.
 • Spawać bez założenia środków ochrony wzroku.

 

Źródło: PIP