Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Prace betoniarskie

Po pierwsze: sprawdź warunki pracy!

 • Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?
 • Czy otrzymałeś i używasz odpowiednie do obowiązków środki ochrony indywidualnej (hełm, rękawice antywibracyjne, okulary ochronne)?
 • Czy Twoje stanowisko pracy jest zorganizowane tak, abyś był zabezpieczony przed upadkiem z wysokości?
 • Czy urządzenia, które masz obsługiwać mają osłony elementów ruchomych?
 • Czy urządzenia elektryczne, które masz obsługiwać są sprawne technicznie i mają nieuszkodzone przewody zasilające?
 • Czy przy transporcie za pomocą żurawia pracodawca zapewnił przeszkolonych hakowych i sygnalistów?

Odzież robocza i ochronna

Do prac betoniarskich może przystąpić pracownik ubrany w odzież roboczą, dostosowaną do pory roku, rękawice robocze oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym palce.

Powinien być również wyposażony w:

 • hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną przez producenta,
 • okulary ochronne,
 • rękawice antywibracyjne przy obsłudze urządzeń wibracyjnych do zagęszczania betonu,
 • sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, w zależności od organizacji pracy szelki z odpowiednim do sytuacji osprzętem, linką z amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym,
 • rękawice nieprzepuszczalne i maseczkę ochronną przy przygotowaniu mieszanki betonowej oraz inne środki ochrony indywidualnej określone w kartach charakterystyki stosowanych substancji chemicznych.

Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien przejść instruktaż stanowiskowy i zostać zapoznany z instrukcjami bezpiecznej obsługi betoniarki i innych urządzeń wykorzystywanych w pracy oraz z informacjami zawartymi w kartach charakterystyki stosowanych substancji chemicznych.

Obsługa urządzenia

 • Do obsługi betoniarek trójfazowych o mocy powyżej 1 kW może przystąpić wyłącznie osoba mająca książeczkę operatora wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
 • Stanowisko operatora betoniarki powinno być szczelnie zadaszone, tak aby zabezpieczyć pracownika przed przedmiotami spadającymi z wysokości oraz uchronić go przed czynnikami atmosferycznymi.
 • Przewód zasilający powinien mieć pełną izolację i być zabezpieczony przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
 • Wszystkie elementy napędu muszą być całkowicie osłonięte – uszkodzone lub niekompletne osłony należy natychmiast wymienić.

Organizacja pracy

 • Wylewanie mieszanki betonowej na szalunek stropu powinno odbywać się stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia szalunków.
 • Mieszankę betonową należy wylewać z wysokości nie większej niż 1 m.
 • Przy wykonywaniu prac betoniarskich na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni przed upadkiem.
 • Przy betonowaniu elementów pionowych z podestu, pomost powinien być:
  • pełny i zabezpieczony przed niekontrolowanym przesunięciem,
  • wyposażony ze wszystkich stron w poręcz ochronną na wysokości 1,1 m (lub 1m przy rusztowaniach systemowych) oraz w krawężnik o wysokości 0,15 m i poręcz pośrednią,
  • nieprzeciążony (informację o dopuszczalnym obciążeniu pracodawca powinien wywiesić na podeście).
 • Jeżeli zastosowanie barier nie jest możliwe pracownik powinien stosować sprzęt indywidualny chroniący przed upadkiem z wysokości.
 • Pracownicy obsługujący urządzenia wibracyjne do zagęszczania betonu muszą stosować rękawice antywibracyjne.
 • Osoba obsługująca pompę do mieszanki betonowej musi posiadać książeczkę operatora wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
 • Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być:
  • zabezpieczone przed wylaniem,
  • transportowane za pomocą żurawia i zapinane wyłącznie przez hakowych przeszkolonych w tym zakresie,
  • transportowane w obecności sygnalisty mającego łączność z operatorem żurawia.

Nie wolno!

 • Wylewać mieszanki betonowej na szalunek stropu w jedno miejsce bez natychmiastowego rozprowadzania.
 • Obsługiwać betoniarki z uszkodzonymi elementami sterującymi lub osłonami.
 • Przebywać pod transportowanym przez żuraw ładunkiem.
 • Wykonywać prac na wysokości bez zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.

Źródło: PIP