Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Aktualności

slide

Ocena ryzyka w pięciu krokach

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w zakładce „OFERTA” Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa. W przypadku małych przedsiębiorstw i jeśli pracodawca jest dobrze zorientowany w rodzaju i technologii wykonywaj pracy – może przeprowadzić ocenę ryzyka samodzielnie. W większych przedsiębiorstwach ocenę ryzyka mogą prowadzić kompetentni pracownicy, specjaliści […]

slide

Ocena ryzyka zawodowego – przydatne informacje dla pracodawców

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w zakładce „OFERTA” W wyniku harmonizowania przepisów prawa polskiego z wymaganiami unijnymi, w szczególności dyrektywy ramowej 89/391/EWG o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy, zapisy dotyczące ryzyka zawodowego wprowadzono do Kodeksu pracy w 1991 […]

slide

Ocena ryzyka zawodowego – informacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w zakładce „OFERTA” Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (Polska Norma PN-N-18002). Ocenę […]

slide

Uprawnienia poszkodowanych w wypadkach związanych z pracą

Ubieganie się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego – ZUS. Określenie prawa do świadczeń i ich wypłata z ubezpieczenia wypadkowego należy do kompetencji płatnika składek lub placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Podstawą jest dokumentacja umożliwiająca ustalenie, czy okoliczności i przyczyny zdarzenia, które doprowadziło do urazu, uzasadniają uznanie go za wypadek przy […]

slide

Postępowanie powypadkowe

Postępowanie powypadkowe (dochodzenie powypadkowe) obejmuje czynności, których celem jest: dokonanie kwalifikacji prawnej zdarzenia – ustalenie, czy zdarzenie ma cechy wypadku związanego z pracą: „wypadku przy pracy”, „wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy”, „wypadku w okresie ubezpieczenia wypadkowego – innego wypadku przy pracy” itp.; ustalenie, czy istnieją okoliczności wyłączające […]

slide

Wypadek w drodze do pracy i z pracy

Definicję tego zdarzenia podano w art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, ze zm.). Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które […]

slide

Wypadek przy pracy – zasady postępowania

Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany (jeśli stan jego zdrowia na to pozwala) lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła. Pracodawca ma następujące obowiązki: Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy Pracodawca jest obowiązany zapewnić poszkodowanym pierwszą pomoc i podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie (wyłączenie maszyn i urządzeń z ruchu, odcięcie zasilania maszyn […]

slide

Prace z chemikaliami

Po pierwsze: sprawdź warunki pracy! Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem? Czy zostałeś poinformowany, jakie środki ochrony indywidualnej należy używać podczas pracy z substancją chemiczną stosowaną na Twoim stanowisku pracy? Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochrony indywidualnej? Czy zostałeś […]

slide

Prace zbrojarskie

Po pierwsze: sprawdź warunki pracy! Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z antypoślizgową podeszwą, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem? Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochronne (hełm, rękawice ochronne, okulary ochronne, szelki)? Czy Twoje stanowisko pracy jest zorganizowane tak, abyś był zabezpieczony przed upadkiem z wysokości? Czy przełożony […]

slide

Prace tynkarskie

Po pierwsze: sprawdź warunki pracy! Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem? Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochronne (hełm, rękawice ochronne, okulary ochronne, maseczkę, nauszniki, sprzęt ochrony przed upadkiem z wysokości)? Czy Twoje stanowisko pracy jest zorganizowane tak, abyś był […]