Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Prace w przestrzeniach zamkniętych

Po pierwsze: sprawdź warunki pracy!

 • Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?
 • Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochronny indywidualnej (hełm, środki ochrony dróg oddechowych, szelki z osprzętem)?
 • Czy Twoje stanowisko pracy jest zorganizowane tak, aby w razie konieczności zapewniono Ci udzielenie natychmiastowej pomocy?
 • Czy nad włazem ustawiony jest trójnóg zabezpieczający przed upadkiem z wysokości i umożliwiający ewakuację?
 • Czy otrzymałeś pisemne polecenie wykonania pracy w przestrzeni zamkniętej?
 • Czy zostałeś poinformowany o zagrożeniach i sposobach zapobiegania tym zagrożeniom?

Odzież robocza i ochronna

Do prac w przestrzeniach zamkniętych np. stacje pomp, studzienki, może przystąpić pracownik ubrany w odzież roboczą, dostosowaną do pory roku, w rękawice robocze oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym palce.

Powinien być również wyposażony w:

 • hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną przez producenta,
 • kamizelkę z elementami odblaskowymi,
 • sprzęt ochrony układu oddechowego – decyzję o stosowaniu podejmuje osoba kierująca pracownikami,
 • sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, szelki z linką i urządzeniem samohamownym.

Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien przejść instruktaż stanowiskowy i zostać zapoznany z instrukcjami bezpiecznej obsługi urządzeń wykorzystywanych w pracy.

Warunki przystąpienia do prac

Pracownicy mogą przystąpić do prac w przestrzeniach zamkniętych wyłącznie po uzyskaniu pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawcę oraz uzyskaniu informacji o:

 • zakresie pracy, jaką mają wykonać,
 • rodzaju zagrożeń, jakie mogą wystąpić,
 • niezbędnych środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o sposobie ich stosowania,
 • sposobie sygnalizacji między pracującymi wewnątrz zbiornika a asekurującymi ich na zewnątrz zbiornika,
 • postępowaniu w razie wystąpienia zagrożenia.

Pracownicy wykonujący pracę wewnątrz zbiornika powinni być asekurowani co najmniej przez jedną osobę znajdującą się na zewnątrz, a w przypadku studzienek kanalizacyjnych przez co najmniej dwie osoby znajdujące się na zewnątrz.

Osoby asekurujące muszą być w stałym kontakcie z pracownikami znajdującymi się wewnątrz oraz mieć możliwość natychmiastowego powiadomienia innych osób mogących niezwłocznie udzielić pomocy.

Pracownikowi znajdującemu się wewnątrz przestrzeni zamkniętej należy zapewnić możliwość udzielenia natychmiastowej pierwszej pomocy, najlepiej ustawiając nad włazem trójnóg z urządzeniem samohamownym, do którego przypięte muszą być szelki bezpieczeństwa pracownika.

Należy też stosować niezbędne środki ochrony przeciwpożarowej określonej przez pracodawcę.

Zachowanie bezpieczeństwa

 • Przed wykonywaniem prac w kanale lub studzience należy przewietrzyć dany odcinek kanału, pozostawiając otwarte włazy, oraz wyłączyć ten odcinek kanalizacyjny, a jeżeli to nie jest możliwe maksymalnie ograniczyć spływ ścieków.
 • Pracownik może wejść do zbiornika wówczas, gdy został on wcześniej opróżniony i oczyszczony.
 • W czasie przebywania pracowników wewnątrz przestrzeni zamkniętej wszystkie włazy powinny być otwarte (w przypadku studzienek kanalizacyjnych co najmniej dwie studzienki z każdej strony).
 • Wszystkie znajdujące się we wnętrzu przestrzeni zamkniętej grzejniki, urządzenia ruchome należy odłączyć od źródeł zasilania i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.
 • Jeżeli praca ma być wykonana wewnątrz przestrzeni zamkniętej zawierającej materiały płynne lub sypkie, pracownik powinien być opuszczany na pomoście.
 • Narzędzia należy dostarczać w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń dla pracownika znajdującego się wewnątrz.

Nie wolno!

 • Wchodzić do przestrzeni zamkniętych, do których nie odłączono dopływu materiałów, substancji i czynników z innych zbiorników, przewodów, aparatury itp. (nie dotyczy kanału i studzienki kanalizacyjnej).
 • Wchodzić bez środków ochrony dróg oddechowych do przestrzeni, w których powietrze nie zostało zbadane na zawartość tlenu oraz gazów i par substancji niebezpiecznych.

 

Źródło: PIP