Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Poruszanie się po budowie

Po pierwsze: sprawdź warunki pracy!

 • Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?
 • Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochronne (hełm, rękawice robocze, okulary ochronne)?
 • Czy zostałeś zapoznany z zagrożeniami występującymi na budowie i sposobami ich eliminacji?
 • Czy Twoje stanowisko pracy na wysokości jest wyposażone w balustrady ochronne lub inne zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości?
 • Czy przejścia i dojścia do stanowisk pracy na wysokości są zabezpieczone balustradami ochronnymi?
 • Czy przejścia i dojścia do stanowisk pracy są utworzone w sposób zabezpieczający pracownika przez zagrożeniami?

Odzież robocza i ochronna

Na terenie budowy może przebywać pracownik ubrany w odzież roboczą (m. in. w spodnie z długimi nogawkami) dostosowaną do pory roku, rękawice robocze oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym palce.

Powinien być również wyposażony w:

 • hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną przez producenta,
 • kamizelkę ochronną,
 • okulary ochronne.

Przed przystąpieniem do pracy na budowie pracownik powinien zostać zapoznany z regulaminem budowy, z zagrożeniami występującymi na budowie i zasadami eliminacji tych zagrożeń, zasadami bezpiecznego poruszania się po budowie. Powinien zostać poddany instruktażowi stanowiskowemu oraz zapoznany z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót oraz z instrukcjami bezpiecznej obsługi urządzeń wykorzystywanych w pracy.

Ogólne zasady bezpieczeństwa na budowie

 • Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie budowy, planie BIOZ i instrukcjach bezpiecznego wykonywania robót oraz stosować się do znaków bezpieczeństwa znajdujących się na tablicach informacyjnych i w miejscach wykonywania prac budowlanych.
 • Po budowie należy poruszać się drogami wytyczonymi dla pieszych.
 • Chodząc po drogach przeznaczonych dla środków transportu, należy zachować szczególną ostrożność. Nie wolno zbliżać się do środków transportu będących w ruchu, zwłaszcza podczas cofania.
 • Wokół pracującego ciężkiego sprzętu budowlanego powinna być wyznaczona strefa niebezpieczna.
 • Można zbliżyć się do pracującego sprzętu wyłącznie wtedy, gdy mamy pewność, że operator jest o tym poinformowany.
 • Strefy niebezpieczne, wyznaczone przy pracach na wysokości, powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 6 m.
 • Można wejść do strefy niebezpiecznej tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne, po wcześniejszym poinformowaniu o tym osób wykonujących pracę na wysokości.
 • Podczas transportu ładunku przy pomocy żurawia należy zejść z terenu, nad którym jest przenoszony ładunek.
 • Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy znajdujące się w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Muszą być one szczelne i odporne na przebicie przez spadające z wysokości przedmioty.
 • Przejścia o pochyleniu większym niż 15% powinny być wyposażone w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m.
 • Pochylnie, po których odbywa się ręczne przenoszenie ciężarów i transport taczkami, nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

Praca na wysokości

 • Osoby znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości balustradami ochronnymi składającymi się z poręczy ochronnej na wysokości 1,1 m, krawężnika o wysokości 0,15 m i poręczy pośredniej lub innego wypełnienia przestrzeni pomiędzy tymi elementami.
 • Wszystkie krawędzie powierzchni otwartych (nieobudowane stropy, płyty balkonowe), na których przebywają ludzie, powinny być zabezpieczone balustradami ochronnymi.
 • Otwory technologiczne w stropach muszą być zabezpieczone przed upadkiem osób z wysokości balustradą ochronną, siatką bezpieczeństwa lub szczelnie przykryte odpowiednio wytrzymałym materiałem zabezpieczonym przed niekontrolowanym przesunięciem oraz oznakowane znakami bezpieczeństwa informującymi o zagrożeniu.
 • Otwory w ścianach (okna, szachty), których dolna krawędź jest niżej niż 1,1 m, należy zabezpieczyć balustradą ochronną.
 • Biegi schodowe oraz pozostałe znajdujące się na wysokości przejścia i dojścia do stanowisk pracy należy wyposażyć w balustradę ochronną.

Nie wolno!

 • Przebywać pod transportowanym ładunkiem.
 • Przebywać na powierzchniach niezabezpieczonych przed upadkiem osób z wysokości.
 • Znajdować się w strefach niebezpiecznych bez wyeliminowania zagrożenia.

Źródło: PIP