Katowice ul. Radockiego 294/9, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8/6

606 200 969 konkretbhp@op.pl

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP – Katowice, Sosnowiec, Bielsko Biała, Dąbrowa Górnicza, Bytom, Tychy, Ruda Śląska

Szkolenie z zakresu bhp, które prowadzimy w Sosnowcu, Katowicach, Bielsku-Białej, a także na terenie całego Śląska jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:
– szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;
– szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne z zakresu bhp zwane instruktażem ogólnym odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Instruktaż ogólny prowadzi inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie z zakresu bhp wstępne stanowiskowe, czyli instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:
– pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
– pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1;
– ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie okresowe odbywają:
– osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
– pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
– pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
– pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
– pracownicy administracyjno-biurowi i inni.

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenie z zakresu bhp okresowe pozostałych pracowników powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na pozostałych stanowiskach w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Zapraszamy na profesjonalne i rzetelnie przeprowadzone szkolenia z zakresu BHP w Katowicach, Sosnowcu, Bielsku-Białej oraz na terenie całego Śląska. Dla firm stale z nami współpracującymi lub przy dłuższej współpracy- korzystne zniżki.

szkolenia-bhp