Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy

Dokonujemy oceny ryzyka zawodowego za pomocą metody Risk Score – cena 150zł.
Dajemy 2 letnią gwarancję na dokonaną ocenę. Jeżeli jakakolwiek instytucja kontrolująca zaneguje dokonaną ocenę ryzyka zawodowego, poprawimy tak jak osoba kontrolująca sobie zażyczy.

Szczegółowe obowiązki pracodawcy określone zostały w § 39 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp z późniejszymi zmianami (tekst jedn.: Dz.U. z 2003r., nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz Dz.U. z 2008r., nr 108, poz. 690).

Obecne przepisy Rozporządzenia obligują przede wszystkim do:

 • przeprowadzania oceny zagrożeń, które nie mogą być wykluczone,
 • likwidowania zagrożeń u źródeł ich powstawania,
 • dostosowania warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szczególności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji i pracy – z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, oraz ograniczenia negatywnego wpływu takiej pracy na zdrowie pracowników,
 • stosowanie nowych rozwiązań technicznych,
 • zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń, substancji i innych materiałów – bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi,
 • nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej,
 • instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sformalizowanie oceny stopnia ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą jest niezbędne do określania potrzeby działań prewencyjnych oraz przedstawienia pracownikowi narażonemu na ryzyko informacji o tym co mu grozi i jak może przed tym się ustrzec. Nawet gdyby poinformowany o ryzyku kandydat na pracownika miał zrezygnować z przyjęcia pracy, informacja taka przy prowadzeniu szkolenia bhp jest obowiązkowym nieodłącznym elementem demokracji i pierwszym warunkiem skuteczności prowadzonej prewencji. Uświadomienie istnienia ryzyka zawodowego w formie udokumentowanej, określonej i wymiernej jest dla pracodawcy podstawą poprawnego zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego przez pracodawców i działań z tego zakresu określają następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami (tekst jedn.: Dz.U. z 2003r., nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz Dz.U. z 2008r., nr 108, poz. 690).
 3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593)
 4. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r., nr 217, poz. 1833 ze zm. Dz.U. 2005 nr 212, poz. 1769).
 5. PN-N-18002:2000 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego”